Historie - Povodeň v roce 1888

"Dne 20. května 1888 na hod Boží svatodušní o 4 a půl hodině odpolední snesla se nad městem naším šedá mračna, zkázu a hrůzu věštící. V malé chvíli na to chrlily se spousty vod s hrozným krupobitím z oblak tak, že každý s úzkostí očekával smutné zakončení této živelné katastrofy.

Nejprudší průtrž mračen s kroupami řádila směrem k Loretě, Římovicům a Pavlovicům, odkudž pak v malé chvíli valily se proudy vody po nové silnici a Římovskou ulicí dolů na náměstí. Nejhůře však na tom byli obyvatelé kolem potoka ze Sádek běžícího, tenť se rozvodnil takovou rychlostí do takové výše, že mnohým ubohým zbývalo sotva tolik času ze svých obydlí utéci. Tu nastala sboru našemu těžká doba, protože neměl v tomto směru žádnou zkušenost ani vhodných pomůcek. Na daný poplach seběhlo se pod velitelem p. J. Balíkem dvacet hasičů, kteří začali ze zatopených domů osoby vynášeti a sice tím způsobem, že uvázavše dva muži dvěma smyčkami jednoho pod pažím, pustili ho do rozkacených vln, odkud vynášel na zádech osoby strachem a ledovou vodou téměř polomrtvé. Jiní opět vynášeli z prvních poschodí, se střech a z podkroví domků prosící lid, jiní opět hleděli dostat se pomocí lana na druhý břeh potoka, aby i tam obyvatelům pomocí přispěli.

Hrozný živel řádil neúprosně dále, unášeje vše, co se mu v cestu stavělo,proudy odnášely stromy, bouraly zdi, vypláchly byty, nesouce s sebou takto uloupené části nábytku a hospodářského nářadí, strhaly kůlny, chlévy, ploty a zatarasivše můstek z náměstí do Pavlovské ulice vedoucí, valila se pak voda na domy p. Josefa Slabého tou silou a v takové výši, že zadní dům č. 144 pod jedno poschodí mimo nadání pojednou se zbořil a až do základů vymlel. Voda stále stoupající vtékala okny do domů na dolejší straně náměstí a v Pavlovské ulici. Mlýn A. Studničky a domek V. Peterové stihl skorem tentýž osud jako dům č. 144 p. Slabého. (v domě čp. 144 je v dnešní době Armyshop)

Sbor pracoval neúnavně a tak vydatně, že po dvou hodinách byli veškeří obyvatelé z ohrožených domů vyneseni. Poznenáhlu k večeru voda počala opadávat a tu teprv objevila se tato část města ve své hrůze. Nejprve nalezena mrtvola obuvníka Josefa Fouska, otce čtyř malých dětí, kterýž chtěje nešťastným pomáhati, nalezl svoji smrt ve vlnách. Občané z Římovské a Pavlovské ulice, meškající na druhém břehu potoka a naopak mnozí z náměstí a Malé Strany, meškající opět na straně druhé, spěchali domů s hroznými obavami, zdali se se svými milými ještě shledají.

Že katastrofa tato nevyžádala si více na lidských životech, lze děkovati jedině tomu, že nenastala v noci." Ve Slavíkových dějinách města Vlašimě je škoda vyčíslena na 92.700 zl.

Z hasičské kroniky je nutno ještě uvésti závěr, v němž jsou jmenováni ti, kteří si při katastrofě počínali nejobětavěji: krejčí Josef Roštík, advokátní solicitátor Karel Roštík, obuvník Čeněk Cenkr, obuvník Jan Laskoš, obuvník Josef Laskoš, stávkař Antonín Měchura, krejčí Pik Alois, řezník Karel Průcha a podomní obchodník Antonín Průcha. S nasazením vlastních životů vysvobodili z ohrožených míst 44 lidí.

Jak uvádí Slavíkovy dějiny města Vlašimě: "Potok rozvodnil se k 6. hodině odpol. za jednu hodinu tak velice, že voda strhala mlýn a domy u něho a v ul. Pavlovské a při ústí jeho do Blanice, zatopila ostatní v též ulici na dolejší straně Velkého náměstí, jež do polovice bylo pod vodou."