Historie - Šavrdovské ohně

Série požárů, založených v r. 1883 paličem Šavrdou ve Vlašimi, je pro svou důležitost v kronice sboru popsána velmi podrobně. Začalo to celkem nevinně. Dne 18. srpna 1883 vyhořela Blábolova stodola Na lukách. Jako příčina uváděna doměnka, že oheň způsobily malé děti, které si tam občas hrávaly. 13. září začalo hořet u Emanuela Hamoně č. 204. Oheň byl za hodinu uhašen, shořela jen střecha. Soudilo se, že vznikl neopatrností domácích lidí. 25. září večer začalo hořet stavení A. Svobodové Na potoce. Než se sbor mohl dostaviti na místo, podařilo se hasičům Laskošovi a Dojáčkovi, kteří bydlili opodál, oheň zdolat. Tady však už vzniká podezření, že oheň byl založen. 27. září večer začalo hořet v čp. 97 pana Kratochvíla na Malé Straně. Sotva byl oheň uhašen a mužstvo se rozešlo, bylo po půl hodině znovu troubeno na poplach. Část sboru vrhla se na vrch hořící střechy na stodole k domku č. 27 p. Janu Červovi patřící a stodolu zachránila.

Velitelé nařídili, aby polovina sboru zůstala v pohotovosti a druhá aby se rozešla domů, ale v tom znovu troubeno na poplach. Hořelo u Karla Štorce č. 275. Poblíž tohoto domku se nacházela asi tři metry hluboká rokle. Hasiči Roštík a Eman Průcha, kteří spěchali k ohni a byli jeho světlem oslněni, spadli do ní a Průcha se těžce zranil.

Po půl hodině vzniká další požár Na sádkách. Hořelo u A. Míky, č. 213. Hlídky byly pak drženy až do rána. Podezření z paličství padlo na občana Antonína Nohu, který byl zatčen a dán do vazby. Občané se uklidnili, ale již 1. října v poledne hořela střecha stodoly a domek Jana Roštíka č. 309. Názory občanů na vznik ohně se různily. Část se domnívala, že pravý žhář je na svobodě, jiní zase byli názoru, že společník zatčeného chce od něho odvést podezření.

Sbor zavedl dvě osmičlenné noční hlídky a pětičlennou hlídku denní. Kromětoho chodilo deset členů po celý den kolem města. Kromě těchto hlídek, které byly placeny, si snad v každém domě drželi hlídky vlastní, "a tak za těch nejtemnějších nocí panovalo i v těch nejodlehlejších částech města neobyčejně živo," jak říká kronikář.

Další oheň vypukl 17. října v půl sedmé večer. Hořel v Řimovské ulici dům Josefa Štětiny. Silný vichr přenesl brzy plameny na protější dům Františka Bureše. Při dopravě stříkačky k ohroženému místu došlo však k tragické nehodě, když stříkačka č. 2, jedoucí od kolny po nové silnici k požáru, narazila špatným řízením a nedostatečným osvětlením silnice na patník a těžce zranila dva hasiče, Josefa Čeňka a Čeňka Langra. Pomoc raněným a výměna kola u stříkačky zpozdila zásah asi o čtvrt hodiny. Nastal zoufalý zápas s krutým živlem, který podporoval silný vítr a tak se stalo, že vzdor veškerému, téměř nadlidskému přičinění se požár s tak úžasnou rychlostí rozšiřoval, že v půl hodině stálo sedm domů v plamenech. Kronikář si stěžuje i na malou pomoc ze strany občanstva, ale současně ji hned odůvodňuje, "jelikož i obecenstvo, místo co při pumpování a dodávání vody vypomáhati mělo, stálo skorem netečně u domů svých, dávajíce pozor, aby snad i jim za zády úklady strojeny nebyly."

"Bylo-li zděšení a rozčilení před požárem tímto velké, pak nyní nastalo přímo zoufalé, každý především hleděl veškeren svůj majetek pojistit, kdežto mnohý přesídlením nebo přestěhováním z města, ano i prodáním domku úlevu hledal. Obchody, řemesla a veškeré vůbec živnosti téměř odumřely, schůze správní rady a městské rady stíhaly jedna druhou, stanoviště četnické dvěma muži zesíleno a zatýkání podezřelých osob bylo na denním pořádku. A jelikož zpředu zmíněný Antonín Noha ke konci měsíce října z vyšetřovací vazby od krajského soudu propuštěn byl, stávaly se poměry města, jakož i každého jednotlivce horšími."

Klid však netrval dlouho. 18. listopadu ve dvě hodiny odpoledne troubeno opět na poplach. Hořel domek Arnošta Šustra, shořela však jen střecha, ostatní se podařilo zachránit. Při tomto ohni padlo podezření na 30-ti letého nádeníka Josefa Šavrdu, byl ihned zatčen, ale po výslechu pro nedostatek důkazů ještě téhož dne propuštěn. Ale 4. prosince byl znovu zatčen, usvědčen a ke všem požárům se přiznal. Dle porotního líčení v Táboře 22 - 23. února 1884 je Josef Šavrda "spíše obmezeného ducha než zlomyslného." Přiznal se ke všem deseti případům a na otázku, proč tak dělal, odpovídal, "že mu taková myšlenka napadla;….. že prý se mu posmívali a tu z omrzelosti a ze zlosti to činil." Odsouzen na 20 let do těžkého žaláře.